Värnamo Trädgårdsförening

— Trädgård och rabatter

Historik

Historik

Värnamo Fruktodlarförening var det ursprungliga namnet när föreningen bildades den 13 juni 1932. En interimsstyrelse valdes och 10 medlemmar anmälde sig genast. De antog de stadgar som erhållits från länets fruktodlarförbund. Inträdesavgiften till föreningen bestämdes till 1 krona. Medlemmarna bestod vid bildandet till största delen av invånare från stadens ytterområden.

Föreningen drevs under de första åren som ekonomisk förening då det utfördes beskärning och besprutning av fruktträd hos medlemmarna till självkostnadspris. Det sköttes av avlönad personal, till att börja med en och sedermera fyra stycken beskärare och trädskötare.

År 1934 höjdes medlemsavgiften med 25 öre för att alla skulle få förbundets tidskrift Fruktodlaren. Tidningen bytte namn till nuvarande Hemträdgården år 1955.

Föreningen har under åren haft en varierande verksamhet. Under kriget 1940 startades
ett musteri så att medlemmarna skulle kunna ta tillvara sina äpplen. Detta skedde med stöd av trädgårdskonsulent Gunnar Bergfeldt från Hushållningssällskapet i Jönköping och verksamheten var igång fram till 1956.

Föreningens namn ändrades 1955 till Värnamo Trädgårdsförening. Tidigare var det mer frukt- och grönsaksodling som dominerade. Utvecklingen gick sedermera mot mer prydnads- och rekreationsträdgårdar. 1965 ordnades den första tävlingen inom föreningen ”Den vackraste rosenrabatten”. Sedan 1966 har föreningen haft diplomering av ”Årets vackraste trädgård”.

Föredrag och trädgårdsrsor har under åren stått på programmet. När det funnits lämpligt studiematerial och handledare har det bedrivits studiecirklar inom olika områden. Under sjuttiotalet startades en plantbank för att tillvarata medlemmarnas överblivna blommor och buskar. Plantbanken kom sedan att utvecklas mot växtmarknader och trädgårdsloppis.

Värnamo Kommun anlade 1981 en örtagård i Apladalen där föreningens ordförande Lars Tonnvik var drivande. Medlemmar införskaffade ett flertal kryddväxter vilka planterades och bildade grundstommen i örtagården. Örtagården har sedan dess underhållits och utökats av Värnamo Hembygdsföreningen .

År 2000 firade Riksförbundet Svensk Trädgård 100 år, dit vår förening är ansluten.
I samband med det planterade Lars Tonnvik ett äppelträd i Apladalen tillsammans med en grupp förskolebarn. I januari 2016 gick eldsjälen Lars Tonnvik ur tiden. Han var Värnamo Trädgårdsförenings ordförande i över 27 år.

Föreningens nuvarande är Kerstin Lundgren.
Vi tillsammans, styrelsen och medlemmarna, har som mål att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap, samt stimulera trädgårdsintresset i en miljövänlig och ansvarsfull riktning.

Medlemsantalet har varierat genom åren och idag har Värnamo Trädgårdsförening ca 147 medlemmar.

Värnamo 2024-01-15